دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 11-220